Všeobecné podmienky používania a nájmu limuzín
(ďalej len Podmienky)

Článok 1
Vymedzenie základných pojmov


1. Prenajímateľ: XXX
Zapísaná: XXX
2. Nájomca: osoba oprávnená užívať limuzínu spôsobom na základe Zmluvy o nájme dopravného prostriedku alebo osoba, ktorej prenajímateľ záväzne potvrdí objednávku a vznikne jej povinnosť uhradiť preddavok
3. Objednávateľ: osoba, ktorá zašle prenajímateľovi platnú objednávku, a to až do doby jej záväzného potvrdenia prenajímateľom
4. Tretie osoby: osoby, ktorým nájomca umožní alebo ktorým prenechá prístup k limuzíne alebo do limuzíny
5. Limuzína: je osobné motorové vozidlo, s vybavením a technickými parametrami podľa objednávky alebo podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi limuzínu aj s vodičom
6. Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len Zmluva): na základe ktorej sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi limuzínu na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu.
7. Objednávka: písomný prejav vôle objednávateľa, ktorým vyjadruje vôľu stať sa nájomcom limuzíny v čase a na dobu uvedenú v objednávke.
8. Záväzné potvrdenie objednávky: akákoľvek forma, ktorou prenajímateľ oznamuje objednávateľovi vôľu uzatvoriť Zmluvu s predmetom plnenia podľa objednávky; za záväzné potvrdenie sa považuje aj zaslanie preddavkovej faktúry.
9. Pristavenie limuzíny: príchod limuzíny na miesto určené nájomcom. Miesto pristavenia limuzíny je určené v Zmluve. V prípade, ak je miesto pristavenia mimo mesta Bratislava, do doby nájmu sa nezapočítava doba potrebná na presun do miesta pristavenia limuzíny, ani doba potrebná na presun limuzíny späť do miesta ukončenia nájmu.
10. Odstavenie limuzíny: príchod limuzíny na konečné miesto určené nájomcom. Miesto odstavenia limuzíny je dohodnuté v Zmluve
11. Miesto začatia nájmu: garáž prenajímateľa.
12. Miesto skončenia nájmu: garáž prenajímateľa.
13. Doba nájmu: dohodnutá doba nájmu alebo skutočná doba nájmu.
14. Dohodnutá doba nájmu: počet hodín nájmu limuzíny určený podľa objednávky nájomcu.
15. Skutočná doba nájmu: čas vyjadrený v hodinách, pričom do skutočnej doby nájmu sa započítava každá začatá hodina nájmu limuzíny.
16. Nájomné: odplata, ktorú platí nájomca prenajímateľovi za užívanie limuzíny
17. Poplatok za pristavenie limuzíny: poplatok, účtovaný prenajímateľom, ak je miesto pristavenia mimo mesta Bratislava, a to za každý kilometer prepravy limuzíny z miesta začatia nájmu na miesto pristavenia limuzíny a z miesta odstavenia limuzíny na miesto ukončenia nájmu, vo výške podľa aktuálneho cenníka, ktorý je verejne prístupný na stránke www.viplimuzina.sk .
18. Cena nájmu: nájomné, poplatok za pristavenie vozidla a odplata za iné objednané služby. Cena nájmu sa vypočítava podľa dohodnutej doby nájmu a ostatných podmienok Zmluvy.
19. Preddavok: záloha vo výške 25% z ceny, najmenej však 1.000,- Sk.
20. Preddavková faktúra: faktúra, ktorou prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi preddavok
21. Cenník: oficiálny cenník prenajímateľa zverejnený na stránke www.viplimuzina.sk . Pre nájomcu je záväzný cenník platný ku dňu uzatvorenia Zmluvy.

Článok 2
Objednávka, záväzné potvrdenie objednávky


1. Každú objednávku zašle objednávateľ e-mailom na adresu objednavky@viplinuzina.sk a zároveň v písomnej forme poštou prenajímateľovi. Formulár objednávky je uverejnený na stránke www.viplimuzina.sk .
2. Zaslaním objednávky vyjadruje objednávateľ vôľu byť ňou viazaný pre prípad jej záväzného potvrdenia prenajímateľom a zároveň vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami.
3. Prenajímateľ nie je povinný objednávku potvrdiť.
4. V prípade záujmu o uzatvorenie Zmluvy zašle prenajímateľ objednávateľovi záväzné potvrdenie objednávky e-mailom. Zároveň zašle objednávateľovi preddavkovú faktúru.
5. Záväzným potvrdením objednávky sa objednávateľ stáva nájomcom, pričom pre obe strany je záväzná objednávka a tieto Podmienky, a to až do uzatvorenia Zmluvy (ak sa Zmluva uzatvára písomne), inak až do ukončenia nájmu limuzíny.

Článok 3
Zmluva


1. Ak od záväzného potvrdenia objednávky do začatia doby nájmu zostávajú 2 kalendárne dni alebo kratšia doba, vznikne medzi nájomcom a prenajímateľom Zmluva konkludentne momentom, kedy po záväznom potvrdení objednávky zaplatí nájomca preddavok a tým vyjadrí vôľu užívať limuzínu podľa objednávky a vôľu byť viazaný týmito Podmienkami. Kde sa ďalej uvádza Zmluva, myslí sa tým aj zmluva uzatvorená konkludentne, pokiaľ nie je uvedené inak.
2. Ak od záväzného potvrdenia objednávky do začatia doby nájmu zostáva viac ako 2 kalendárne dni, zašle prenajímateľ nájomcovi po zaplatení preddavku písomnú Zmluvu a vyzve ho na jej akceptáciu podpisom zo strany nájomcu.
3. Písomnú Zmluvu zašle nájomca prenajímateľovi späť. Ak ju prenajímateľovi nedoručí späť ani do 7 dní odo dní odo dňa jej odoslania prenajímateľom, považuje sa objednávka nájomcu a aj písomná Zmluva za zrušenú a prenajímateľ nájomcovi preddavok nevracia, ak sa strany nedohodnú inak.
4. Ustanovenia písomnej Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok. Práva a povinnosti neupravené písomnou Zmluvou sa riadia týmito podmienkami a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Všetky spory zo Zmluvy sú oprávnené riešiť súdy Slovenskej republiky a ak v niektorom prípade pôjde o právny vzťah s cudzím prvkom, nájomca a prenajímateľ sa súhlasia s tým, aby právomoc rozhodovať všetky spory patrila súdom Slovenskej republiky.
6. Zmluvu uzatvorenú konkludentne môže nájomca jednostranne zrušiť, ak to písomne oznámi prenajímateľovi najneskôr pred začatím doby nájmu. Zaplatený preddavok sa v tomto prípade nájomcovi nevráti.
7. Písomnú Zmluvu môže nájomca jednostranne zrušiť písomnou formou. Zrušenie je účinné doručením prenajímateľovi. Ak nájomca doručí prejav o zrušení prenajímateľovi v lehote viac ako 30 dní pred dohodnutým začatím nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi storno poplatok vo výške 2-hodinového nájomného podľa platného cenníka, ktorý mu prenajímateľ odpočíta zo zaplateného preddavku, resp. ak preddavok nestačí, je nájomca povinný mu rozdiel uhradiť na základe faktúry. Ak nájomca doručí prejav o zrušení prenajímateľovi v lehote 30 alebo menej dní pred dohodnutým začatím nájmu, je povinný uhradiť celú dohodnutú cenu nájmu, ako keby limuzínu použil, na čo mu prenajímateľ zašle faktúru, v ktorej zohľadní zaplatený preddavok.
8. Zmluvu môže prenajímateľ jednostranne zrušiť (telefonicky, e-mailom, faxom, SMS, písomne), ak limuzína nie je schopná prevádzky podľa dohodnutých podmienok, ak sa s nájomcom nedohodol na poskytnutí náhradnej limuzíny. V tomto prípade vráti prenajímateľ nájomcovi zaplatený preddavok.
9. Prenajímateľ môže Zmluvu vypovedať, ak výpoveď doručí nájomcovi v lehote aspoň 2 týždne pred dohodnutým začiatkom nájmu. Výpoveď je účinná doručením nájomcovi, pričom v prípade pochybností sa písomná výpoveď považuje za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania doporučenou poštou na adresu uvedenú v objednávke alebo v Zmluve.
10. Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj počas nájmu (telefonicky, e-mailom, faxom, SMS, písomne alebo ústne prostredníctvom vodiča limuzíny), ak nájomca alebo jemu blízke osoby spôsobujú prenajímateľovi škodu na majetku, zdraví alebo možno odôvodnene predpokladať, že budú predstavovať hrozbu vzniku takejto škody, ak by limuzínu použili, alebo inak hrubým spôsobom porušuje podmienky tejto zmluvy alebo opakovane hrubým spôsobom porušuje podmienky prevádzky limuzíny. Odstúpenie je podľa zvolenej formy odstúpenia účinné momentom oznámenia alebo doručenia nájomcovi, pričom o doručovaní písomného odstúpenia platí posledná veta predchádzajúceho odseku. V prípade odstúpenia prenajímateľa počas nájmu nemá nájomca nárok na vrátenie nájomného ani ostatných platieb a je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné, poplatok za pristavenie vozidla a ostatné dohodnuté platby v plnej výške bez ohľadu na to, v akom rozsahu limuzínu použil.

Článok 4
Doba nájmu


1. Dohodnutá dobá nájmu vyplýva zo Zmluvy.
2. Doba nájmu začína plynúť v momente príchodu limuzíny do miesta pristavenia limuzíny a končí úplným uvoľnením limuzíny nájomcom v mieste odstavenia limuzíny.
3. Skutočná doba nájmu môže byť dlhšia ako dohodnutá doba nájmu iba s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. Ak prenajímateľ súhlas neudelí, je nájomca povinný opustiť limuzínu a zabezpečiť jej uvoľnenie tretími osobami, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú prenajímateľovi a je povinný mu uhradiť za čas, kedy limuzínu užíval bez súhlasu prenajímateľa nájomné zvýšené o 100%.
4. Do skutočnej doby nájmu sa nezapočítava čas, kedy nájomca nemohol limuzínu užívať pre poruchu alebo pre omeškanie prenajímateľa s pristavením limuzíny.
5. V prípade pochybností o dĺžke dohodnutej doby nájmu je rozhodujúci obsah záväzného potvrdenia objednávky. V prípade pochybností o dĺžke skutočnej doby nájmu je rozhodujúci zápis o použití vozidla v knihe jázd prenajímateľa.

Článok 5
Nájomné a poplatok za pristavenie limuzíny

1. Výška nájomného, ktorú je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť je určená na základe skutočnej doby nájmu v tom prípade, ak je skutočná doba nájmu dlhšia ako dohodnutá doba nájmu. V opačnom prípade je nájomné určené na základe dohodnutej doby nájmu.
2. Nájomné za hodinu vyplýva z aktuálneho cenníka prenajímateľa verejne prístupného na stránke www.viplimuzina.sk .
3. Ak doba nájmu presiahne 24 hodín, nájomné sa určuje na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom v závislosti od ostatných okolností nájmu.
4. Prenajímateľ má právo poskytnúť nájomcovi ďalšiu zľavu z výšky nájomného.
5. Pre nájomcu je záväzný cenník uverejnený na www.viplimuzina.sk platný ku dňu uzatvorenia Zmluvy, pokiaľ nie je medzi nájomcom a prenajímateľom výslovne dohodnuté niečo iné.
6. Poplatok za pristavenie limuzíny účtuje prenajímateľ spolu s nájomným a ostatnými platbami za služby spojené s nájmom limuzíny a platia pre ne zhodné platobné podmienky.
7. Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie, opravu poškodených pneumatík hradí prenajímateľ.
8. Nájomné zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, údržbu limuzíny a bežné opravy.
9. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol limuzínu užívať pre nespôsobilosť, alebo potrebu jej opravy s výnimkou prípadu, ak nemožnosť užívať limuzínu spôsobil nájomca alebo tretie osoby. Ak však nájomca nemožnosť užívania limuzíny bez zbytočného odkladu neoznámi prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť nájomné trvá.

Článok 6
Platobné podmienky


1. Ak od záväzného potvrdenia objednávky do začatia doby nájmu zostávajú 2 kalendárne dni alebo kratšia doba, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi vkladom na jeho bankový účet, alebo hotovosťou najneskôr v deň začatia nájmu preddavok.
2. Ak od záväzného potvrdenia objednávky do začatia doby nájmu zostáva viac ako 2 kalendárne dni, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi do 2 dní odo dňa záväzného potvrdenia objednávky preddavok. Prenajímateľ mu za tým účelom zašle preddavkovú faktúru, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú inak.
3. Neuhradením preddavku sa objednávka považuje sa zrušenú zo strany nájomcu, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú inak.
4. Nájomné, poplatok za pristavenie limuzíny a cena ostatných služieb sú splatné pri začatí nájmu. Pri začatí nájmu vystaví prenajímateľ nájomcovi faktúru na zaplatenie nájomného, poplatku za pristavenie limuzíny a ceny ostatných služieb, pričom v nej zohľadní zaplatený preddavok. To platí, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú inak. V prípade, že skutočná doba nájmu je dlhšia ako dohodnutá doba nájmu, vyúčtuje prenajímateľ nájomcovi nájomné podľa skutočnej doby nájmu po skončení nájmu dodatočnou faktúrou. Dodatočná faktúra prenajímateľa je splatná v lehote 3 dní od vystavenia. Dodatočnú faktúru odošle prenajímateľ na adresu bydliska, alebo sídla nájomcu uvedeného v Zmluve. V prípade pochybností alebo v prípade vrátenia zásielky prenajímateľovi sa dodatočná faktúra považuje za doručenú nájomcovi tretím dňom odo dňa jej odoslania na adresu nájomcu doporučenou poštou, alebo kuriérskou službou, aj keď sa o nej nájomca nedozvedel. 5. Platby ceny nájmu, resp. preddavku je možné vykonať prevodom alebo vkladom na účet prenajímateľa vedený vo XXX, ako variabilný symbol sa použije dátum narodenia / IČO nájomcu alebo číslo faktúry.
6. V prípade, ak nájomca zruší objednávku po úhrade preddavku prenajímateľovi, zaniká mu nárok na vrátenie tohto preddavku, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú inak.
7. Ak nájomca nezaplatí nájomné, poplatok za pristavenie vozidla alebo ostatné platby riadne a včas, má prenajímateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy denne za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná primerane podľa bodu 4 tohto článku.
8. Ak nájomca limuzínu pristavenú podľa platnej zmluvy bez zavinenia prenajímateľa nepoužije, nemá nárok na vrátenie zaplateného preddavku, nájomného, poplatku za pristavenie vozidla, ani ostatných platieb a ak ich k dohodnutému dňu prenajímateľovi neuhradil, je povinný ich uhradiť ako keby k využitiu limuzíny došlo.
9. Prenajímateľ je oprávnený si jednostranne započítať voči nájomcovi svoje pohľadávky, a to i ešte nesplatné.
10. Nájomca nie je oprávnený postúpiť bez súhlasu prenajímateľa žiadnu pohľadávku, ktorú by voči nemu mohol mať v súvislosti nájmom limuzíny.

Článok 7
Povinnosti nájomcu


1. Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné povinnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými tretími osobami:
a. Riadne sa starať o to, aby na limuzíne nevznikla škoda.
b. Užívať limuzínu výlučne na účely, na ktoré slúži.
c. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu limuzíny.
d. Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení limuzíny. Môže tak urobiť prostredníctvom šoféra, ktorý o príčine vzniku poškodenia spíše s nájomcom záznam.
e. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k limuzíne hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla (t.j. 35 hodín týždenne), a to po dobu potrebnú na opravu vozidla, podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa uvedeného na www.viplimuzina.sk . Zavinenie nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil k limuzíne prístup sa určuje podľa výsledku vyšetrovania príslušného orgánu alebo poisťovne.
2. Konanie všetkých tretích osôb, ktorým nájomca umožní prístup k limuzíne sa považuje sa konanie nájomcu.
3. Nájomca a tretie osoby sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti cestnej premávky a ostatné platné právne predpisy vzťahujúce sa k používaniu motorových vozidiel.
4. Nájomca zodpovedá za škodu vzniknutú na limuzíne od pristavenia limuzíny po odstavenie limuzíny, ak ju zavinil on alebo tretie osoby. Takto nájomca zodpovedá najmä za poškodenia interiéru, vonkajších častí limuzíny, poškodenia, stratu alebo zničenie jej vybavenia, príslušenstva a pod. Bežné škody vzniknuté bežnou prevádzkou limuzíny znáša prenajímateľ. Škody spôsobené prevádzkou limuzíny, ktoré zavinil nájomca alebo tretie osoby je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi do výšky, v akej ich prenajímateľ uhradí inej strane.
5. Nájomca je povinný prezrieť si pred začatím nájmu limuzínu a skontrolovať, či nevykazuje také vady alebo poškodenia, za ktoré by v prípade ich nevytknutia zodpovedal nájomca. Nájomca je povinný potvrdiť stav limuzíny pred začatím nájmu.

Článok 8
Odovzdávanie a preberanie limuzíny


1. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a musí obsahovať najmä tieto údaje :
a. meno osoby, ktorá limuzínu prevzala
b. meno osoby, ktorá limuzínu odovzdala
c. dátum prevzatia a odovzdania
d. popis a stav výbavy, s ktorou bola limuzína prevzatá a odovzdaná (v prípade neexistencie závad postačí „bez závad“)
e. poruchy a poškodenia limuzíny pri odovzdaní a pri prevzatí, ak nejaké existujú.
2. Nájomca je povinný pri preberaní limuzínu prezrieť v takom rozsahu, aby mohol zistiť prípadné poškodenia, chýbajúce vybavenie a pod. Ak nájomca najneskôr pri prevzatí limuzíny neurobí v odovzdávacom a preberacom protokole písomný záznam o závadách a poškodeniach, za ktoré by v prípade ich nevytknutia mohol zodpovedať nájomca, platí, že limuzína nemá žiadne závady a že prenajímateľ ju nájomcovi odovzdal v stave spôsobilom prevádzky a užívania na dohodnutý účel.
3. Odovzdávací a preberací protokol môže byť vo forme záznamu z knihy jázd.

Článok 9
Ostatné podmienky nájmu limuzín


1. Nájomca nie je oprávnený udeľovať vodičovi pokyny, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami alebo so Zmluvou.
2. Vodič je oprávnený odmietnuť vstup do limuzíny alebo požiadať o opustenie limuzíny osoby, ktoré by mohli ohrozovať bezpečnú jazdu limuzíny, alebo by svojim stavom mohli spôsobiť škodu na zdraví, majetku alebo ohroziť život iných osôb. Nájomca a všetky tretie osoby sú povinní výzvu vodiča uposlúchnuť, inak sa to považuje za podstatné porušenie týchto podmienok a Zmluvy.
3. Nájomca berie na vedomie, že za limuzínu je uhradené zákonné poistenie za škody spôsobené prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia.
4. Každú škodu na limuzíne je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi.
5. Škody na limuzíne znáša prenajímateľ, okrem prípadov uvedených v článku 7 bode 4 a v bode 6 tohto článku.
6. Nájomca zodpovedá za všetky škody na vozidle, ktoré vznikli na vozidle jeho zavinením, a to najmä konaním, nekonaním alebo opomenutím nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil prístup k limuzíne. Prenajímateľ zodpovedá za škody spôsobené nájomcovi vtedy, ak limuzína nie je spôsobilá prevádzky. Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť limuzíny pri zachovaní odbornej starostlivosti do jej prevzatia nájomcom.
7. Prevzatím limuzíny bez výhrad k jej stavu potvrdzuje nájomca, že limuzína nemá žiadne poškodenia, ani vady, za ktoré by v prípade ich nevytknutia mohol zodpovedať nájomca.

Článok 9
Záverečné ustanovenia


1. Adresa prenajímateľa, na ktorej môže nájomca uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť je:
- v prípade písomnej komunikácie: XXX.
- v prípade elektronickej komunikácie: reklamacia@viplimuzina.sk .
2. Ďalšie práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú dojednané v Zmluve. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Pokiaľ je niektoré ustanovenie upravené rozdielne v týchto podmienkach a v Zmluve, prednosť má Zmluva. Pokiaľ nie je niektorá otázka riešená ani v Zmluve ani v týchto podmienkach, použijú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa vyplývajúce z nájmu limuzíny sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na riešenie sporov z nájmu limuzíny sú príslušné vždy súdy Slovenskej republiky a zmluvné strany si pre prípad, že nájomca má bydlisko alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky dohodli právomoc súdov Slovenskej republiky rozhodovať o sporoch vzniknutých na základe tejto zmluvy.
4. Tieto podmienky sú platné, účinné a záväzné momentom ich zverejnenia na stránke www.viplimuzina.sk .